Servis za građane Uprave GO Zemun

Printer-friendly version

Radno vreme GO Zemun:

Radnim danom - od 7,30 до 15,30 časova

Subotom - od 8 do 12 matičar za prijavu smrti

Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa  vršiće se u šalter sali Uprave gradske opštine Zemun radnim danima u vremenu od 7,30 do 18 časova.

 

MATIČNE KNjIGE

I sprat-kancelarije br.37 i 37a;

Tel:  3778-448;  3778-449;  3778-450;  3778-451;  3778-452

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 8,00 -14 časova

Odsek građanskih stanja 

Prijava rođenja

Zakazivanje venčanja

Prijava smrti

 

Poslovi matične evidencije

PREUZMITE POTREBNA DOKUMENTA

Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR-KD

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi rođenih

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi venčanih

Zahtev za promenu ličnog imena/prezimena

Zahtev za promenu prezimena po razvodu braka u roku od 60 dana posle razvoda

Zahtev za izdavanje izvoda iz MKU

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi umrlih

Zahtev za promenu  ličnog imena maloletnog deteta

Zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih

 

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

NAČELNIK ODELЈENJA
MIRJANA JANKOVIĆ
I sprat, kancelarija br. 39
tel: 3778-407  

Odsek za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: organizaciju i rad Uprave; utvrđivanje strategije razvoja, uređenja i unapređenja sistema Uprave; realizaciju strukture Uprave i pojednostavljivanje administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; pripremu nacrta Odluke o Upravi i drugih akata koje donose organi opštine, odnosno pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; uređenje, organizaciju i rad mirovnih veća; poslove pružanja pravne pomoći građanima; stručne, informatičke, statističko-evidencione i personalne poslove iz oblasti rada i radnih odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine; administrativne i stručne poslove iz oblasti informacionih tehnologija i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog odeljenja.

Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive obavlja poslove pripreme i izrade normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; poslove oko popisa stanovništva; ažuriranje opšteg biračkog spisaka; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini opštine; sprovođenje određenih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije, u postupku sprovođenja izbora; stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem referenduma; izdavanja uverenja o životu i statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive, overa prepisa, potpisa i rukopisa; poslove mesnih kancelarija.

Pisarnica

Poslovi biračkih spiskova i izdavanje potvrda o životu 

Overa potpisa, prepisa i rukopisa

Poslovi mesne kancelarije

Pravna pomoć 

 

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKO-KOMUNALNE POSLOVE

NAČELNIK ODELJENJA
SNEŽANA KOVAČEVIĆ
II sprat, kancelarija br.62
tel: 3778-518

Odsek za građevinske poslove izdaje građevinske dozvole za  izgradnju objekta do 800m2, građevinske dozvole za dogradnju objekata, rešenja za adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, promenu namene objekta, investiciono održavanje objekata i uklanjanje prepreka za osobe sa invvaliditetom, rešenja za izgradnju pomoćnih objekata, potvrde-prijave početka radova-po ranije izdatim rešenjima o odobrenju, upotrebne dozvole, potvrde  o usaglašenosti izgrađenih temelja sa Glavnim projektom, stavlja klauzule pravosnažnosti na izdate građevinske i upotrebne dozvole, radi prepise ranije izdatih rešenja, izdaje uverenja o posebnim delovima zgrada, daje zainteresovanim licima na uvid arhivsku projektnu dokumentaciju ili im omogućuje kopiranje iste, daje savete građanima u vezi postupaka izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola kao i ostalih postupaka koji su u nadležnosti ovog Odeljenja.

II sprat-kancelarije br.58 i 59;

tel. 37-78-521; 37-78-522; 37-78-523; 37-78-525; 37-78-526 

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 7,30-15,30 časova

 

PREUZMITE POTREBNA DOKUMENTA

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtev za izdavanje potvrde o završetku izrade temelja

Prijava početka izvođenja radova po novom zakonu

Prijava početka izvođenja radova po starom zakonu

Zahtev za izdavanje prepisa Rešenja

Zahtev za izdavanje rešenja na osnovu člana 145 

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole

Zahtev za stavljanje Klauzule pravosnažnosti na rešenje broj

Zahtev za Uverenje o posebnim delovima objekta

Zahtev za uvid u projektno tehničku dokumentaciju

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstva za oglašavanje 

Zahtev za seču stabala i orezivanje

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog privremenog objekta na javnoj površini za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija


Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javnepovršine za postavljanje pokretnog privremenog objekta ispred maloprodajnog objekta

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog privremenog objekta na javnoj površini

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje zabavnih parkova, cirkusa, sportskih objekata i drugih montažnih objekata za izvođenje kulturnih, sportsko-rekreativnih i  drugih sličnih programa komercijalnog tipa

Zahtev za izdavanje rešenja  za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja istovetne  bašte ugostiteljskog objekta-ponovno izdavanje odobrenja

Zahtev za izdavanje rešenja  za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta - nova bašta

Dopuna dokumentacije

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvoleza unutrašnju gasnu instalaciju

Zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje unutrašnje gasne instalacije

Zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenjespoljne elektro mreže 

 

ODELЈENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

NAČELNIK ODELЈENЈA
MARINA RADOVANOVIĆ
III sprat, kancelarija br. 94
Tel: 3778-411

Dežurstvo građevinskih inspektora obavlja se subotom od 07,30 do 15,30 časova na terenu.
Telefon za prijavu bespravne gradnje – radnim danima:  2610-154 i 3778-411.
Telefon za prijavu bespravne gradnje – subotom i nedeljom od 07,30-15,30 – 3778-411.


Građevinska inspekcija vrši nadzor nad izgradnjom objekata, nadzor nad nedozvoljenom gradnjom, sprovodi admnistrativna izvršenja iz oblasti građevinske inspekcije i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

III sprat- kancelarija br. 87, 91, 92 

tel:  2610-154;  3778 -575;  3778-576;  3778- 574;  3778- 573

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 7,30-10 i 14,30-15,30 časova

Komunalna inspekcija vrši nadzor nad primenom propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti i održavanje komunalnog reda i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

III sprat-kancelarija br. 89
Tel:  2612-251;  3778-579;  3778-580;  3778-581

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 7,30-10 i 14,30-15,30 časova

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja i poslove drugih inspekcija ukoliko se zakonom povere opštini. 

Građevinska inspekcija

Komunalna inspekcija

 

ODELJENJE ZA IMOVINSKO – PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

NAČELNIK ODELJENJA
MIRJANA POPOVIĆ
II sprat, kancelarija br.66
tel:  3778-503 

Odsek za imovinsko-pravne poslove vrši poslove evidencije, zaštite, upravljanja i korišćenja nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima opština Zemun i upisa tog prava u javnim knjigama; davanja građevinskog zemljišta u zakup u skladu sa odlukom Grada, radi izgradnje objekata bruto površine do 800 m2; upravljanje imovinom GO Zemun; korišćenje sredstava u državnoj svojini i staranje o njihovom očuvanju i uvećanju u skladu sa zakonom; geodetske poslove za potrebe organa opštine; identifikaciju objekata i parcela, formiranje građevinskih parcela za prigradsko područje, obeležavanje i identifikaciju katastarskih parcela na terenu, izradu geodetskih situacija; upravno-pravne poslove u vezi sa eksproprijacijom, izuzimanjem, prestankom prava korišćenja, komasacijom, povraćajem zemljišta i nacionalizacijom nepokretnosti i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

 

U Odseku za  stambene poslove obavljaju se stručni poslovi u vezi sa otkupom stanova na kojima je opština Zemun nosilac prava raspolaganja; iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija po zahtevu vlasnika stanova, odnosno nosilaca prava raspolaganja na tim stanovima i sprovođenje postupka administrativnog izvršenja; poslovi evidencije i drugi poslovi u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

II sprat- kancelarija br. 65, 66, 85 

Tel: 3778-506;  3778-511;  3778-512

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova

 

Postupak eksproprijacije

Donošenje rešenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranje građevinske parcele

Otuđenje i davanje u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini

Donošenje rešenja o poništaju pravosnažnog rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta koje je izuzeto do 13. maja 2003. godine, a korisnik gradskog građevinskog zemljišta isto nije priveo nameni do 13. maja 2004. godine

Konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje

Zahtev za otkup stana na kojima je opština Zemun nosilac prava raspolaganja

Ostali poslovi odeljenja

 

Odeljenje za društvene delatnosti i privredu

NAČELNIK ODELJENJA
DAFINA BAŠANOVIĆ
I sprat, kancelarija br. 36

Tel:  3778-577 i 2611-939

Odsek za društvene delatnosti prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole, redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja, u skladu sa zakonom; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa stipendiranjem i kreditiranjem đaka i studenata; podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području, obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za opštinu i u cilju zadovoljavanja potreba građana može osnivati ustanove kulture; izgradnju i održavanje sportskih objekata i ustanova čiji je osnivač opština; prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području opštine; učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svome području i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnivati ustanove u oblasti sporta; sprovodi strategiju i akcioni plan politike za mlade Grada; donosi akcioni plan za mlade opštine, u skladu sa strategijom i akcionim planom Grada; može da osnuje, prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; obavlja obradu dokumenata i računa za pokriće troškova sahrane korisnika socijalne zaštite; obavlja upravno-pravne i administrativno-tehničke poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite i sve knjigovodstveno-računovodstvene isplate sredstava iz ove oblasti; vrši sve poslove zbrinjavanja izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica i sve poslove regulisanja izbegličkog statusa.

Odsek za privredu prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine, u skladu sa aktima Grada, i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području i može osnovati turističku organizaciju radi promovisanja turizma na svom području; sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima Grada; priprema nacrte akata koje donose organi opštine; obavlja određene poslove privatnog preduzetništva i Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj; overe, izdavanja, ispravke i promene u radnim knjižicama, overe i raskid ugovora o radu sa svim potrebnim zakonom predviđenim evidencijama.

 

Odsek za društvene delatnosti

Povereništvo za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica

Poslovi za boračko-invalidsku zaštitu

Odsek za privredu

Oblast ličnog rada i radnih knjižica